ประมวล ข่าว สกสค. (4 – 8 พ.ค. 61)

8/5/61
298 สกสค. วางระบบ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ THAILAND 4.0 G357 อบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” G356ประชุมคณะทำงานแผนประชาสัมพันธ์

7/5/61
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับธนาคารออมสิน วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

มีสาระสำคัญ คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินตามโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่รับเงินสนับสนุนที่ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้ข้อตกลงเดิม และให้ธนาคารออมสินนำเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่ละโครงการเป็นจำนวน 0.50 – 1.00 บาท

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินสามารถเลือกแนวทางการจ่ายเงินรายเดือนได้ 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 นำดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไปชำระเงินต้นโดยจ่ายเงินชำระหนี้รายเดือนเท่าเดิมแต่จะมีผลทำให้ระยะเวลาชำระหนี้หมดเร็วขึ้น
แนวทางที่ 2 นำดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการชำระหนี้รายเดือน ซึ่งจะทำให้จ่ายเงินชำระหนี้ รายเดือนลดลงจากเดิม แต่ระยะเวลาชำระหนี้ยังคงเท่าเดิม แนวทางนี้ผู้กู้ต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารออมสินสาขาที่ผู้กู้จ่ายเงินชำระหนี้รายเดือน

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนารคารออมสิน ร่วมลงนามแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 2 ท่าน นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวัขรินทร์ จำปี และทางธนาคารออมสิน มีนางขณิษฐา การีสรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธออมสิน สายงานลูกค้าฐานราก และนางสาวกุสุมา ปิงมอย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์การตลาดฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยมีนางสาวเสาวภาค แก้วนพคุณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสินทรัพย์ และทีมงาน บริหารจัดการพิธีลงนามฯวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

_DSC7051 _DSC7042 _DSC7046 _DSC6988 _DSC6993 _DSC6998 _DSC7001 _DSC7002 _DSC7015 _DSC7063 _DSC7082 631840 IMG_2456 IMG_2462 6/5/61
S__45662235

5/5/61
S__45621267 S__45621268

4/5/61
G350 การประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมกา