ประชาสัมพันธ์ ข่าว สกสค. (31/01/61 – 11/02/61)

ข่าว สกสค. ปีที่ 14 ฉบับที่ 291 ประจำเดือนมกราคม 2561 ‘ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก ปฐมนิเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. บรรจุใหม่’

291 ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก ปฐมนิเทศ P1

291 ความสำเร็จ เริ่มต้นจากก้าวแรก ปฐมนิเทศ P2

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว (01-02-61)
‘หอพัก สกสค. มีรายการจองเต็ม ในวันที่ 10 – 15 มีนาคม 2561’

แจ้งห้องพักเต็ม

ประชาสัมพันธ์ข่าว (03-02-61)

5929

ประชาสัมพันธ์ข่าว (04-02-61)

537397

ประชาสัมพันธ์ข่าว (06-02-61)

G305 ตรวจเยี่ยม สนง. จันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ (08/02/61)
‘หนังสือเรียนวิทย์ คณิต สสวท. ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั่วถึงทั่วไทย ทันใช้เปิดเทอม’

G307 หนังสือเรียน สสวท

ข่าวประชาสัมพันธ์ (10/02/61)
‘การฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2561 (ภาคเหนือ)’

S__11550811

ข่าวประชาสัมพันธ์ (11/02/61)

S__40460443