ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย ตอบคำถามการชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 โดย สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งหักเงินไปที่ต้นสังกัด ดำเนินการหักเงินบำนาญ จากกรมบัญชีทุกหน่วยงานแล้ว

แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 ดังนี้
1.กรณีเป็นข้าราชบำนาญ สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1, เขต 2, และ สพม. 38 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งยอดให้ต้นสังกัด หักเงินเก็บย้อนงวดที่กรมบัญชีกลางให้แล้ว ไม่ต้องไปชำระที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย
2.ส่วนราชการสังกัดท้องถิ่น ยกเว้น เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี, เทศบาลเมืองสวรรคโลก, เทศบาลตำบลโตนด ที่เกษียณอายุราชการให้ติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย เพื่อแจ้งเลขที่บัญชีกรุงไทย เพื่อหักเงินสงเคราะห์รายศพ ต่อไป
3.กรณีสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย 0 5561 3538