ขอแสดงความเสียใจกับครอบสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. สังกัดจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 11.04 น.
นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย   มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส.
จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายดำรง  บัวเพ็ง คู่สมรส ของ นางเพยาว์ บัวเพ็ง สมาชิก ช.พ.ส.
ที่ถึงแก่กรรม

52524 52525

วันที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 13.36 น. 
นายสุชิน เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายอุเทน สุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย  ณ วัดเหมืองนา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

S__28737552     52525

 S__28770306      S__28770307