ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางพยม คูหาวันต์ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม

วันที่ 19 พ.ค. 2560  เวลา 14.05 น.  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดสุโขทัย
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางศุลีพร ดรุณเพ็ชร์
ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา ซึ่งเป็นบุตรของ นางพยม คูหาวันต์
สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว 160413
44921 44922