การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมตามสบาย อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
S__20439069     S__20439071

S__20439074   40564

62932   62934

62937     83809

S__4759559     613484

S__10289168   S__14368976

S__14434340   S__14434337

40784   40794

40795   40793