การสัมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ทางการศึกษา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ดร.พิษณุ  ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานเปิด “การสัมนาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา” พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ในการสัมนาดังกล่าว
มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายจังหวัดในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 15 แห่ง
เข้าร่วมสัมมนาและพร้อมลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นอกจากนั้นยังมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังแนวทาง
การดำเนินการในครั้งนี้จำนวนมาก
S__5800019 179775 S__5652483 S__5652484 S__5652714 S__5652715