อบรมสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค – ช.พ.ส. ระหว่าง สกสค. และ ธ.ออมสิน”

วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2560  นายสุชิน  เยโท้  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมการอบรมสัมมนา “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหนี้ ช.พ.ค – ช.พ.ส. ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ ธนาคารออมสิน”
ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

S__4890657      S__5472260

S__5472259     S__4923460