การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560
ไปถวาย ณ วัดแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.  จึงขอเชิญชวน
ท่านสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ค. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
รวมทั้ง
ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญโดยการบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน
…ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วย…

138212     138211