การอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน”

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2560
นายสุชิน เยโท้ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จังหวัดนครปฐม
123365123366123367123368 535087 535090