สกสค. MOU คุรุสภา ใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสู่ “สำนักงานดิจิทัล”

สกสค. MOU คุรุสภา ใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสู่ “สำนักงานดิจิทัล”

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม มีความถูกต้อง ทันสมัย มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน มุ่งสู่ “สำนักงานดิจิทัล” ที่สนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0” และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานของทั้ง 2 หน่วยงาน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Web Service และข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ร่วมลงนาม มีนายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา นางราณี จีนสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามครั้งนี้

83777894_2490056897916601_6108251202166718464_o 83746206_2490056787916612_6794666020645634048_o 83681801_2490056201250004_3688523046290718720_o