ข่าวดี …สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อาวุโส…

สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่าน

สามารถตรวจสอบรายละเอียด ทะเบียนสมาชิกฯ, ประวัติการชำระเงินสงเคราะห์ฯ รายเดือน
และจัดพิมพ์ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (ย้อนหลัง 1 ปี) ได้ที่ เว็ปไซต์ ข้างล่างนี้ 

http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/