ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์ขันทอง กาไหล่ทอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุโขทัย  มอบหรีดและจ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท  ให้กับทายาท อาจารย์ขันทอง  กาไหล่ทอง
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ วัดหนองรั้งเหนือ ตำบลคลองตาล
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2560

S__6520836     43939

43941